תקנון האתר


 1. פתיחה
  1. השימוש במערכת הינו בכפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. תנאי השימוש נועדו לוודא שימוש נאות בשירותים אותם מקצה הספק ללקוחותיו ושימוש נאות ברשת האינטרנט כלפי משתמשים ובכלל, תוך כדי מתן תשומת לב לדרישות סביבת המערכת, אותה מציע הספק.
  2. אנא, קרא תנאים אלו בקפידה, שכן השימוש במערכת או גלישה בשרת של הספק מהווה את הסכמתך לכל התנאים, ההודעות וההגבלות שבתנאי שימוש אלו.
  3. האמור בתנאי שימוש אלו מנוסח מטעמי נוחות בלשון זכר אולם הוא מתייחס לשני המינים, לרבים וכן לתאגידים וגופים משפטיים אחרים בצורה שווה.
  4. כל האתרים הנבנים על המערכת מאוחסנים על שרתי הספק ולא ניתנים להעברה או לאחסון בחברה אחרת.
    
 2. הרשמה
  1. חלק מהשירותים הניתנים במערכת טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי כשמך, כתובתך, דרכי ההתקשרות עמך, כתובת הדואר האלקטרוני שלך ועוד. הנתונים שתמסור בעת ההרשמה ישמרו במאגר המידע של המערכת. אינך חייב על-פי חוק למסור את המידע האמור אולם בלעדיו לא תוכל להשתמש בשירותים הניתנים.
  2. הנך מתבקש לנהוג בקפידה במסירת הפרטים ולמסור פרטים נכונים בלבד.
  3. על ידי רכישת שירותים מסוג זה הנך מצהיר ומתחייב שגילך הוא יותר מ 18 שנים ושיש לך כשרות משפטית מלאה להשלמת פעולה חוזית כזו ללא כל צורך באישורים או הסכמות נוספים.
  4. בעת הרישום תתבקש לבחור שם וסיסמה. שם המשתמש והסיסמה ישמשו אותך לצורך הזדהות בכל פעם שתשתמש בשירותי המערכת. שמור על שם המשתמש והסיסמה בסודיות כדי למנוע מאחרים להשתמש בהם לרעה. הקפד להחליף את הסיסמה בתדירות גבוהה ככל האפשר, ובכל מקרה אחת לשלושה חודשים לפחות. האחראיות על פעולות שיבוצעו באמצעות החשבון שיצרת הינה שלך בלבד. כמו כן תתבקש להזין כתובת דואר אלקטרוני, כתובת זו הינה הכתובת היחידה הרלוונטית בכל הקשור לשחזור סיסמה.
  5. הרשמה לאתר ומילוי טפסים המכילים פרטים אישיים מהווים הסכמה לכך שהמפיץ רשאי להשתמש בפרטים אלו ולהעבירם לצדדים שלישיים.
    
 3. חופש הביטוי והוספת תכנים לאתר

  חופש הביטוי הוא מאבני היסוד של המערכת אך גם שמירה על חוקי מדינת ישראל. לפיכך:

  1. הנך מנוע מלפרסם במערכת תכנים בעלי אופי מיני בוטה, מאיימים, מוציאי לשון הרע, מעודדים לביצוע עבירות פליליות או אזרחיות, פוגעים בפרטיות, מזיקים, פוגעים ברגשות הציבור ותכנים אשר מהווים הפרה כלשהי של החוק. תכנים אשר זכויות הקניין הרוחני בהן אינן שייכות לך. תכנים אשר מכילים וירוס מחשב מכל סוג שהוא.
  2. הספק רשאי לסרב לפרסם תכנים אשר לדעתו מפרים אחד או יותר מהתנאים הנ"ל ו/או עלולים לפגוע במערכת ו/או בצד שלישי כלשהו, והוא רשאי למחוק תכנים כאלו בכל עת וללא הודעה מוקדמת.
  3. הספק לא ישא בכל אחריות ביחס לתכנים הנמצאים במערכת ובכל מכשיר קצה בהם הם מופיעים, תוכנם, מהימנותם, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של המשתמשים במערכת וכן לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות שייגרמו לך, לרכושך או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו.
  4. התכנים שאתה מוסר לפרסום באתר או במכשירי הקצה השונים יהיו חשופים לכל המשתמשים והספק אינו יכול לדעת אילו תגובות הנך עלול לקבל בעקבות מסירת התכנים. על כן, הספק לא ישא כלפיך (או כלפי מי מטעמך) באחריות לתגובות אלו, או לכל תוצאה שתיגרם לך או לרכושך בעקבות התגובות הנ"ל.
    
 4. זכויות יוצרים במערכת של הספק
  1. מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני במערכת ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, עיצוב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול בה – הינם של הספק בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבל הסכמתו של הספק בכתב ומראש.
  2. סימני המסחר באתר הינם קניינו של הספק בלבד – או אם פורסמו מטעמם של מפרסמים, קניינם של מפרסמים אלה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתם, בכתב ומראש.
  3. לא ניתן להעביר ו/או להעתיק כלי/ קוד/ תוכנה/ תמונה וכו' ממערכת הספק ללא הסכמה שלו בכתב או כחלק ממוצר שמציע הספק.
  4. כחלק מעיצוב אתר הלקוח, יוצגו ללקוח באתרו תמונות שונות אשר מספק לו הספק. הלקוח רשאי להשאיר תמונות אלו באתרו בלבד ואינו רשאי למכור/ להעתיק ו/או לשכפל את התמונות למקומות אחרים ברשת.
  5. למען הסר ספק, הלקוח אינו רשאי בכל מקרה להשתמש בתמונות אלה בכל צורה של פרסום ו/או שיווק ו/או מכירה ו/או העתקה לכרטיסי ביקור ו/או פליירים ו/או כל צורת שיווק אחרת מחוץ לגבולות האתר.
  6. הספק רשאי בכל עת להפסיק שימוש בתמונה מסוימת ע"י הסרת התמונה, וזאת ללא הודעה מראש גם אם לקוח כבר משתמש בה. אין הספק מתחייב למצוא תחליף מתאים ללקוח.
  7. לא ניתן לבנות אתר במערכת ולאחסן אותו בשרת אחר ברשת או מחוץ לה.
    
 5. הגבלת אחריות
  1. אין אחריות על מוצרים מודפסים או מוצרים של לקוחות .
 6. חובות מכוח תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות (התאמות נגישות לשירות).
  1. הספק מבקש בזאת להביא לתשומת ליבך את החובות שייתכן ומוטלות עליך מכוח תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות (התאמות נגישות לשירות), התשע"ג-2013.
  2. הספק ממליץ לשים לב לחובות האמורות בתקנות אלו וללוחות הזמנים הקבועים בהם לגבי יישומן. הספק מבקש להבהיר כי ככל שקיימות חובות החלות עליך מכח התקנות, הרי שהן באחריותך בלבד ועליך לפעול על-פיהן.
  3. התאמת האתר שלך לאמור בתקנות אינה חלק מהשירות הניתן על ידי הספק ואינו כלול בתמורה המשולמת על-ידך.
    
 7. פרטיות
  1. בעת השימוש במערכת ייתכן ויצטבר מידע על מנהגיך, מוצרים ושירותים שרכשת או ביקשת למכור, מידע או פרסומות שקראת, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, אמצעי התשלום ששימשו אותך ועוד. השימוש בנתונים אלה ייעשה רק על-פי מדיניות פרטיות זו.
  2. הספק ימנע ממסירת פרטיך האישיים לצדדים שלישיים אלא אם יהיה מחויב לעשות כן על-פי צו שיפוטי, או אם יעמוד בפני איום שינקטו כנגדו צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שעשית במערכת. במקרה זה רשאי הספק למסור את פרטיך לצד הטוען כי נפגע ממך או בהתאם להוראות הצו השיפוטי.
  3. הספק רשאי להשתמש בפרטיך לצורך שיפור השירותים שהוא מציע במערכת והתאמת המערכת לצרכיך והעדפותיך האישיות, וכמו כן ליצירת קשר עמך
 8. אבטחה
  1. הספק לא יהיה אחראי על חומר שימחק לך מהמערכת או מפריצות זדוניות אליו. הקפד לבדוק את מי אתה מצרף להרשאות הניהול של המערכת שלך. הקפד להחליף את הסיסמה בתדירות גבוהה ככל האפשר, ובכל מקרה אחת לשלושה חודשים לפחות.
  2. חלק מהכלים במערכת מאפשרים לחסום עמודים או מידע מסוים בפני משתמשים שונים או בכלל. הספק לא מתחייב שמידע זה חסום היטב ושלא יהיה ניתן להגיע אליו גם ללא הרשאות מתאימות. מומלץ לא להעלות מידע חשוב או סודי שכן הספק אינו מתחייב לאבטחתו במערכת.
    
 9. מדיניות תשלום
  1. רכישת מוצר או שירות תושלם רק לאחר שהתשלום הועבר במלואו.
  2. למרות שלספק שמורה הזכות לבצע שינויים במחירים עבור כל שירותי הספק בכל עת, הרי שהמחירים מובטחים לתקופה ששולמה מראש.
  3. במקרה בו מספר כרטיס האשראי או תוקפו יגררו דחיית ביצוע סליקה על ידי חברות האשראי, הספק עשוי להשעות באופן מיידי את השירותים אותם הוא מספק ללקוח, עד לבירור נושא התשלום במלואו ולחיוב מלא בפועל.
  4. הלקוח מחויב לביצוע תשלום שוטף ומלא בכל התקופה בה חשבונו פעיל מיום פתיחת החשבון. כל שינוי בפרטי כרטיס אשראי, חייבים להיות מדווחים מיידית לספק על מנת להמשיך ולקבל שירותים באופן שוטף וללא הפסקות שירות.
  5. על מנת למנוע מצב בו תופסק פעילותו של אתר האינטרנט או הדומיין של הלקוח מופעל מנגנון חידוש אוטומטי על המוצרים שנרכשו בעת ביצוע התשלום והם יחודשו לפני תום התקופה. באפשרות הלקוח לבטל אפשרות זו דרך החשבון האישי שלו במערכת, לאחר ביצוע התשלום ("החשבון שלי >> המוצרים שלי").
  6. חשבוניות מס בהתאם לחיובים שיבוצעו, יישלחו ללקוח מיד לאחר ביצוע החיוב לכתובת הדואר האלקטרוני אותו ימסור לצורך זה.
  7. תשלום באמצעות הפקדה/העברה בנקאית או המחאות בנקאיות, יחשבו לתשלום בפועל, אך ורק לאחר פרעונם המלא ואישור הבנק.
  8. ללקוחות מישראל כל התשלומים הינם במטבע ישראלי - ש"ח.
  9. לא יתבצע החזר כספי יחסי בגין שירותים המשולמים בתשלום ארוך טווח מראש.
  10. כל המבצעים וההטבות המפורסמות באתר הן בהתאם לתקנון וכפופים לתנאים הבאים:

   א. הנהלת החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לשנות ו/או להפסיק את תנאי המבצעים ו/או ההטבות המפורסמים באתר בכל עת בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי וללא שום הודעה מוקדמת.
    
    
   ג. הנהלת החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לשנות / לבטל או לגרוע מתנאי המבצע ללקוח או גולש מכל סיבה שהיא לרבות התנהגות בלתי הולמת, ללא שום זכות ערעור או עילה לתביעה מצידו.
 10. הפסקת פעילות האתר במערכת וביטול עסקה
  1. לקוח שיהיה מעוניין להפסיק להשתמש בשירותי המנוי קודם סיום תקופת ההתקשרות יוכל לעשות זאת, אך לא יהיה כל החזר כספי מצד הספק. כל העסקאות הינן סופיות ומראש. יצויין כי האמור חל על כלל המוצרים אותם מציעה החברה.
  2. תנאי ביטול עיסקה הקבועים בחוק הגנת הצרכן, עד 14 יומי עסקים מרגע הרכישה 
  3. אין החזר או ביטול למוצרים מודפסים לאחר אישור ההזמנה !
  4. הספק בודק את תקינות המוצר לפני שליחה .
  5. מוצר שהגיע בעל פגם של היבואן יוחלף.
  6. אין אחריות על שבר או על שימוש בלתי סביר במוצר.

 11. פרסומות דואר אלקטרוני ו SMS מסחריות – דואר זבל (SPAM) 
 12. הספק רשאי לשלוח פרסומות.
 13. תבניות עיצוב
  1. למען הסר ספק, ידוע ללקוח שכל זכויות היוצרים הנוגעים לתבנית ו/או תמונה ו/או אובייקט הנמצאים במערכת שייכים לספק בלבד.
    
 14. קישורים לאתרי צד ג'
  1. המערכת עשויה לכלול קישורים לאתרי אינטרנט של צד ג'. אתרים אלו אינם בשליטה ו/או בבעלות הספק או המפיץ והוא אינו אחראי לתוכן של אף אתר מקושר. אתרים אלו הם רכושו של הצד השלישי ועשויים להיות מוגנים בזכויות היוצרים ו/או חוקי קניין הרוחני ו/או כל הגנה אחרת. הספק מספק קישורים אלו אך ורק כאמצעי נוחות ולא יאשר ולא ישא בכל אחריות לתוכן, אבטחה, פונקציונליות או פרקטיקה של אתרים אלו. כמו כן, ההכללה של קישורים אלו אינה מצביעה על תמיכה של הספק באתר או כל קשר עם מפעיליו.
  2. אתה מאשר ומסכים כי הספק עשוי להשבית כל קישור לצד שלישי ללא שום התראה ולך לא תהיה כל טענה בנוגע לכך.
 15. תמיכה טכנית
  1. דרך צאט המופיע בתחתית המסך
  2. דרך הטלפון 0527507222
 16. חנות וירטואלית
  1. אין הספק לוקח אחריות על אבטחת החנות.
  2. האחריות על המידע המתקבל מהמשתמש, לרבות פרטי כרטיס אשראי הינה של הלקוח והספק לא ישא בשום אחריות בנושא זה.
  3. חברות האשראי מחייבות בעלי עסקים לעבור אישור שלהם ועל הלקוח האחריות הבלעדית לעשות זאת. לספק אין את היכולת או את האחריות לעקוב אחרי נושא זה.
  4. הספק אינו אחראי על טיב חברות צד שלישי המציעות שירותי סליקה (דוגמת Paypal,Tranzila,Netpay) והאחריות על ביצוע פעולות מול חברות אלו לרבות חיוב המשתמש, חלה על הלקוח בלבד. הספק אינו אחראי לפעולות של חברות אלו.
  5. בעל החנות מחויב לידע את לקוחותיו בכך שהיצרן איננו צד בעסקה וכי האחריות לעסקאות אלו הינה של בעל החנות בלבד.
 17. שינויים בתנאי השימוש
  1. הספק רשאי לשנות את תנאי השימוש האלה מעת לעת ומבלי למסור על כך הודעה מראש.
  2. הספק יפרסם את התנאים החדשים ותחילת תוקפם יהיה תאריך פרסומם.
    
 18. כללי
  1. העביר הספק את זכויותיו במערכת או כל חלק מהם, לצד שלישי, יהיה רשאי הספק להמחות את זכויותיו לפי תנאי שימוש אלה.
  2. הוראות תקנון זה מתווספות לכל הוראות תקנון אחר המצוי במערכת ובמקרה של אי התאמה, גוברות עליהן.
  3. אי קיום של סעיף ממסמך זה ייחשב עילה להשבתה מיידית של המערכת של הלקוח וללא כל התראה מוקדמת.
  4. הספק יהא רשאי למחוק את המערכת של אלה שעוברים על תנאי שימוש אלה כולם או מקצתם.
  5. על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.
  6. בכפוף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל עניין ומכל סיבה שהיא, תהיה סמכות השיפוט הבלעדית נתונה לבית-המשפט המוסמך במחוז באר שבע בישראל.
  7. קיים שינוי של עד 20% בגווני הצבע.

                       21. החברה רשאית להפסיק את המבצע בכל עת ללא הודעה מוקדמת וכן להעניק את ההטבה ללקוח במקרים                            
 מיוחדים ע"פ שיקול דעתה הבלעדי.   
22. תמונות המצולמות דרך טלפון או 
במצלמות באיכות נמוכה נשארות עם מסגרת 
לבנה בצדדים.

23.תמונות אינסטגרם נשארות מרובעות על גבי המוצר!
24. המשלוח יוצא על ידי שליח חיצוני אין באפשרות הספק לדעת במדויק את זמן המשלוח.
זמן הספקה ממוצא זה עד 7 ימי עסקים
*מחיר המשלוח יכול להשתנות לפי כמות המוצרים והמשקל